Archive for the 'Heritage' Category

පරිනාමවාදය, ඩාවින් හා සාක්ශරතාවය.

පරිනාමවාදෙයේ එක පැතිකඩක් වෙන්නේ උචිත්තොන්නතියයි. ඒ කියන්නේ පරිසරයට නොගැලපෙන විශේෂ වඳ වී ගැලපෙන විශේෂ විතරක් ඉතරී වීමයි. තව එක් පැතිකඩක් වන්නේ ලිංගික ප්‍රජනනය මගින් නව අලුත් ප්‍රභේද ඇති විමයි. නමුත් අපි, අපට ඕනෑවිදිහට එක එක ප්‍රභේද කලවම් කරලා මේ ලෝකය අංජබජල් ගොඩක් කරගන්නයි යන්නේ.

ඒ ඉතින් තරීඟු ගැනනේ… අපි, මිනිස්සු ගැන කතා කලොත් පරිනාමයේදි වැදගත්ම වෙන්නෙ බුද්ධිය. සමහර දියුනු රටවල දෙමාපියන්, ඉස්කෝලවල පරිනාමවාදය උඟන්වන හින්දා ලමයි ගෙදර තියාගෙන උඟන්වනවලු! ඒත් ඒ දියුනු රටවලට වඩා අපේ රටේ සාක්ශරතාවය ඇත්තටම ඉහලයි. ඒත් ඇයි ඒ රටවල් විතරක් දියුනු වෙලා අපි එක තැනම ඉන්නේ? අපි හිතනවාට වඩා අපි වටේ සම්පත් සහ අවස්ථා පිරිලා.

ඇත්තටම අපි එක තැන නෙමෙයි, ආපස්සට යනවා. මුලූ ලෝකයම ඉදිරියට යද්දී අපි ආපස්සට යනවා. මුලු ලෝකයේම ආපස්සට යන ටික දෙනා අතර අපි මුල් තැනක් ගන්නවා. මෙහෙම ගියොත් පරිනාමයේදී උචිතෝන්නතියෙන් අපි වල පල්ලට යනවා සිකුරුයි! මේ ක්‍රමය ඉක්මනටම වෙනස් කරන්න ඕනා.

ඇත්තටම මොකද වෙලා තියෙන්නේ? සමහරු නිතරම කියන්නේ අපි යටත් විජිත කාලයේ සූරාකෑමට ලක් වූ නිසා ඉදිරියට යන්න බැරුව ඉන්නවා කියලා. ඒත් මං හිතන්නේ ඒ යටත් විජිත මානසිකත්වයයි, දූපත් මානසිකත්වයයි තමයි මේකට මුල…

අපිට ජීවිත කාලයේදී එක එක අවස්ථා ලැබෙනවා. අන්තිමේදී මේ ඔක්කොම අවස්ථා වලින් අපිට ලැබෙන්නේ එකම ප්‍රථිඵලයක්. ඒ හැම අවස්ථාවකදීම උපරිම ප්‍රයෝජන ගත්තොතින් විතරයි ඒ අපිට නියම ප්‍රථිඵලය ලැබෙන්නේ. මේක මං හොඳට අත්දැකපු දෙයක්. තමාගේ ජීවිතයේ ලබුන සියලුම අවස්ථා, (චාන්සස්) ගැන ආපහු හැරිලා බැලුවොත් ඒ හැම එකක්ම නාහි ගත වෙන්නේ එකම දෛවයකට. ඒත් අපි සාර්ථක වෙන්නේ හරි අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගත්තොතින්.

ජාතියක් විදිහට අපි හරි අහිංසකයි. ඒක නිසා අනිත් අයට අයුතු ප්‍රයෝජන ගන්න තියන්න එපා. ඇස් ඇරලා ලෝකය දිහා බැලුවොත් විතරයි ඉදිරියට යන්න පුලුවන් වෙන්නේ. ඇස් පෙනුනත් අපි තවම ඇස් පියාගෙන. දුර තියා ලඟවත් බලන්නේ නැතිව හරි යන්නේ කොහොමද…

Get Singlish Sinhala Typewriter to write in Sinhala Unicode
http://groups.google.com/group/singlish-typewriter

Advertisements

How does a Holy War begins

The following was a long discussion started in small through You Tube. Just note the person who have “killer” in his name.http://www.youtube.com/user/ANNIECASEY


*blessed be*


http://www.youtube.com/user/KatyaCabrera


This is GREAT!!!!!! Blessed be*


http://www.youtube.com/user/mareejones


Just beautiful Aine. 🙂


http://www.youtube.com/profile?user=vishva8kumara


The word Witch does not necessorily mean woman. The word can be also used to call a male Witchcraft practitioner.
Blessed Be!


http://www.youtube.com/user/TheGodshandkiller


Blessed be the Rock!
Blessed be the God of Abraham! Isaac! and Jacob!
Blessed be the Name of Jesus!


http://www.youtube.com/profile?user=vishva8kumara


What do you mean…
I really don’t get what you really mean…


http://www.youtube.com/user/TheGodshandkiller


This is what i mean!Acts 2
38Then Peter said unto them, Repent, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission ofsins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost.


http://www.youtube.com/user/vishva8kumara


Sin… I believe sin as doing harm to others. We do no harm. If it harms none, we do what we wish. How can loving thenature and receiving the Godesses gifts be wrong.


http://www.youtube.com/user/TheGodshandkiller


Your belief for what is sin is wrong. Your worship what is contrary to God. We are all sinnners. Some though are justforgiven. You worship the created and i worship the creator!

================================================
       Moved to Personnal Messages
================================================


http://www.youtube.com/profile?user=vishva8kumara


I respect your religious faith. Just thought to say few words about your attitude. I also respect your right to saywhatever you wish till it harms none. I just expect the tolerance.
As Christians you people are used to think that you have the one true religion and murdered many people, just for notagreeing with your views. In that way I feel safe over the Internet.
We Witchcraft practitioners do not worship a devil, do not eat babies and do not fly broomsticks. In other words we do notdo anything to harm anyone, that’s in our wiccan rede (like your Commandments). Most of all we do not go around throwing

our religious believes on other people like you people does.
I (we) do not expect any respect as other religions asks for, nothing special, but the tolerance. Just to be considered as

another religion. We don’t want to be saved by you. We don’t like to be discriminated.
By the way, your home pages text opacity is little too low. It is little hard to read.
Blessed Be!


http://www.youtube.com/profile?user=TheGodshandkiller


My attitude? your playing with demons if you didnt already know. there are no spirits of nature or spirits of whatever!
There is only the spirit of God and fallen angels.Men may have murdered claiming it was God’s will but it not scriptural. So claiming christian guilt is pointless. Yourpractices on the other hand, your “religion” is an abomination unto God.You dont worship a devil, you worship the devil.
And even if you worship nature or what ever your still worshipping the created and not the creator.My God is more awesome and more powerful then any spirit or force you believe.

Your playing with fire little girl, and your gonna get burned.


http://www.youtube.com/profile?user=vishva8kumara


Oops! That hurts a little. :)I personnaly do not worship on anything. For me, it is admiration. Saying it loud is not my way.I’m basically a Buddhist. I don’t take Wiccanism as a Religion. I only take their practices to improve in my life.Wiccans don’t believe that there is a devil, how can we worship something we don’t believe to exist.

By the way I’m not little and I’m not a girl.
I’m 22 and I’m a boy; an undergraduate.

My creators are my parents.

I’m not goint to get burnt untill your people find me.


http://www.youtube.com/profile?user=TheGodshandkiller


 LOL! nice play no words..funny.The problem is you dont know what you take part in. Wiccanism buddhism paganism. Your dealing with a false philosophy anda doctrine of demons.Answer this please how does wiccanism improve your life?


http://www.youtube.com/profile?user=vishva8kumara


I’m telling just because you ask.
I have learnt to connect with nature more closely and discover my inner powers and energies. Through meditation I couldrevive my thinking ability and mind potential (free thinking). A new path has opened before me. Afterall I have found ahappier path and I was facinated by their liturature.
It is our own inner powers and forces of nature we use to improve our day to day life. But we do not expect to defeat theother people. Anyway the nature’s law is the survival of the fittest.


http://www.youtube.com/profile?user=TheGodshandkiller


Since you fail to follow the true path, you fail to connect with the infinite God who had no begining and who created allmatter and designed the universe. The spirit of God is the only path to true wisdom and enlightenment.Your “inner powers and energies” are actually what the bible says is body soul and spirit. The body consistingof all flesh which is measurable but connected to the soul and spirit which gives you thought and life.

These eastern philosophys only mimic then twist what the scriptures of the prophets teach.

You may think you’ve achieved enlightenment but come war and conflict, peace and love you come up short.

God is a loving God but he is also perfect/holy/without blemish and sin/imperfection cannot exist in his presence.

You have sinned.


http://www.youtube.com/profile?user=vishva8kumara


Eastern Philosophies are much ancient than your scriptures. When you say “eastern philosophys only mimic then twist thescriptures” it is just a joke! We had the knowledge for tens of thousands of years, and your prophet just took it to thewesterns.
Excuse me, Am I the one who speak hate words and accusations. Just go back and see if you had love and peace.

================================================
                                                End of discussion
================================================

Murcury Fueled Air-Crafts

Murcury Fueled Air-Crafts

I wrote this article to a newspaper as a reply to another article. Got to go to buy the newspaper to check that if they got it on it.

The world’s oldest Blog

The world’s oldest Blog was in Sri Lanka, and the Bloggers came there from all around the world to post their aesthetic ideas on it, (Internet was not there at that time). First it belonged to a king named Kashyapa, and his guests also posted comments on it. Even at that time this Blog supported graphics on it. Archeologists guess that it was the prime reason that this Blog received so many comments & hits on it. After the king, many travelers who came to see the fortress also posted comments for the pictures posted on it at the time of the king. The pictures were stored on the fresco back-end and reflected on the Blog. Except that there is a lateral inversion on wall, the fresco was a good storage mechanism; that preserved the high-resolution graphics for thousands of years. The text pages are hosted on the mirror wall called “Kaetapath Pavra”

Now the whole fortress is preserved as a museum and the Blog is temporally closed for further posts until they “Take Backups” of historical Blog entries. It is reported that the “Backup Process” is finished, but the Blog is still closed. They say that if it is re opened it will be harder to do the “Moderation” for new posts. I guess that it is a good time to re-open this historical Blog for the new generation, in another medium at least, (But it has to be realistic as the original one).

Sigiriya Kaetapth Pavra